Egodokumenty – źródłem biograficznym nauczycieli Śląska Cieszyńskiego (na przykładzie wybranych pamiętników)

Słowa kluczowe: egodokumenty, biografie, Śląsk Cieszyński, pamiętniki, nauczyciele, Jan Kubisz, Jan Żebrok, Jan Szuścik

Abstrakt

Skomplikowane dzieje Śląska Cieszyńskiego w XIX i XX w. przybliżone zostały w egodokumentach, do których należą pamiętniki nauczycieli Jana Kubisza, Jana Żebroka i Jana Szuścika. Źródła te, oprócz autobiografii prezentują wydarzenia społeczno-kulturowe, oświatowe i polityczne tego regionu. Wybrane treści pamiętników i ich rola w ukazywaniu kontekstu historycznego i pracy nauczycielskiej będą przedmiotem rozważań.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Danuta Kocurek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor, adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bibliografia

Bobek P., Wspomnienia i zapiski, Warszawa 1964.

Buława E., Etos nauczycielski Jana Kubisza a system wartości prezentowany przez „Miesięcznik Pedagogiczny”, „Pamiętnik Cieszyński”, 14 (1999).

Buzek A., Wspomnień ziemi piastowskiej, Cieszyn 1963.

C. R., Wspomnienie o Janie Kubiszu, „Zwrot”, 1998 nr 1, s. 4–5.

Chorążyczwski W., Rosa A., Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna, w: Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczwski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015.

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczwski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015, s. 7.

Golec J., Bojda S., Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1995.

Kocurek D., Korzeniowska W., Śląsk Cieszyński w latach 1741–1918 w aspekcie czynników integrujących i dezintegrujących regon. Studium monograficzne, Kraków 2013.

Krząszcz W., Księga życia, Międzyrzecze 1956.

Kubisz J., Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia śląskiego w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1928.

Kultura wsi w egodokumentach, red. H. Czachowski, V. Wróblewska, Toruń 2016.

Marcoń W., Wstęp, w: J. Szuścik, Pamiętnik „Życiorys nauczyciela”, wybór i opracowanie W. Marcoń, Toruń 2013, s. 9–10.

Miękina J., Na macierzowym szlaku, Cieszyn 1983.

Pilch J., Dziennik. Zapiski bibliofila i dziejopisa z lat 1963–1995, Ustroń 2013.

Roszak S., Egodokumenty – kilka uwag o polskich i europejskich doświadczeniach historiograficznych oraz metodologicznych „Biuletyn Polskiej Myśli Historycznej”, 8 (2013).

Snoch B., Górnośląski leksykon biograficzny, Katowice 1997.

Stalmach P., Pamiętnik, Cieszyn 1910.

Szczepański J., Dzienniki z lat 1935–1945, opracował i wstępem opatrzył D. Kadłubiec, Ustroń 2009.

Szczepański J., Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973.

Szkaradnik K., Z powrotem do Kubisza. O fenomenie pewnego pamiętnika, „antropolis”, 26 (2017).

Szulakiewicz W., Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 1 (2013) nr 16, doi: 10.12775/pbe.2013.006.

Szuścik J., Pamiętnik „Życiorys nauczyciela”, Toruń 2011.

Ściskała D., Pamiętnik kapelana wojskowego, Cieszyn 1934.

Zahradnik S., Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w byłych powiatach: czesko cieszyńskim i frysztackim, Opole 1988.

Żebrok J., Pamiętnik śląskiego nauczyciela, oprac., wstęp i indeksy J. Miękina-Pindur, Cieszyn 2002.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy