Osoba – niepełnosprawność – (auto)biografia

Biograficzna perspektywa analizy sytuacji osoby z niepełnosprawnością w antropologicznej i pedagogicznej refleksji Wojciecha Chudego

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoba, filozofia Wojciecha Chudego, perspektywa biograficzna

Abstrakt

W perspektywie biograficznej Wojciech Chudy jawi się jako filozof, etyk i pedagog, który – podejmując zagadnienia etyczne, antropologiczne i pedagogiczne – zastanawia się „kim jestem” jako osoba doświadczająca niepełnosprawności. Jest on filozofem i pedagogiem, który w oparciu o osobiste doświadczenie biograficzne, chce „myśleć i mówić prawdę” o sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Na perspektywę (auto)biograficzną analiz Chudego zwraca uwagę m.in. Jacek Wojtysiak. W perspektywie analizy biograficznej uwidacznia się jak Chudego personalistyczna filozofia ludzkiej niepełnosprawności dopełnia się z filozofią refleksji i demaskacją zakłamania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bezradność interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, (eds) Z. Gajdzica, M. Rembierz, Katowice 2005.

Binnebesel J., G. Godawa, Luminarze tanatopedagogiki, in: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (eds) A. Walulik CSFN, J. Mółka SJ, Kraków 2017, pp. 463–492.

‘Biogram Wojciecha Chudego 1947–2007’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 17–20.

Chudy W., ‘Czas człowieczy. Od Redakcji’, Ethos, 12 (1999), no. 3, pp. 5-8.

Chudy W., ‘Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii’, Ethos, 20 (2007), No. 3–4, pp. 57-80.

Chudy W., ‘Drogi nadziei’, Verbum Vitae, 9 (2006) pp. 151-164.

Chudy W., ‘Granice bezradności. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce: opis – diagnoza – postulaty’, Znak, 33 (1981) No. 326 (8), pp. 1015–1035.

Chudy W., ‘Kapłan – uczeń – przyjaciel – wychowawca’, Ethos, 18 (2005) No. 3–4, pp. 268-275.

Chudy W., ‘Kłamstwo jako korupcja antropologiczna’, Ethos, 5 (1992) No. 1 (17) pp. 88-96.

Chudy W., ‘Między „początkiem” a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała’, Roczniki Filozoficzne, 35–36 (1987–1988) No. 2, pp. 53–95.

Chudy W., ‘Nauczyciel’, Ethos, 2005 (special issue), pp. 105-110.

Chudy W., ‘O osobie, która jest dzieckiem’, Ethos, 9 (1996) No. 1–2, pp. 216-224.

Chudy W., ‘Odchodzenie z nadzieją. U podstaw pedagogiki umierania’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 21–42.

Chudy W., ‘Podstawy filozoficzne pedagogiki samowychowania’, Roczniki Nauk Społecznych, 35 (2007) No. 2, pp. 19–30.

Chudy W., ‘Prolegomena do filozofii kłamstwa’, Znak, 35 (1983) No. 10, pp. 1542–1563.

Chudy W., ‘Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej’, Studia Philosophiae Christianae, 20 (1984) No. 1, pp. 7–29.

Chudy W., ‘Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka’, Ethos, 7 (1988) No. 2–3, pp. 66-77.

Chudy W., ‘Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego’, Studia Philosophiae Christianae, 23 (1987) No. 2, pp. 5–24.

Chudy W., Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii, in: Filozofia i teologia w życiu człowieka, (ed.) P. Mazanka CSSR, Warszawa 2001, pp. 113–126 (reprint: Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 57–80).

Chudy W., Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Vol. 1: Społeczeństwo zakłamane, Warszawa 2007.

Chudy W., Jan Paweł II – nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei, w: Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, Jasna Góra 18-20 listopada 2004, red. J. Dobrzyńska, Warszawa 2004, s. 29-47.

Chudy W., ‘O męstwie’, Ethos, 8 (1995) No. 1, pp. 283-284.

Chudy W., ‘Oblicza personalizmu i ich konsekwencje’, Kwartalnik Filozoficzny, 26 (1998) No. 3, pp. 63-81.

Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009.

Chudy W., Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II, in: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Materiały z sympozjum „Wartość osoby upośledzonej i jej miejsce w społeczeństwie”, KUL, 1985, (ed.) D. Kornas-Biela, Lublin 1988, pp. 123–149.

Chudy W., Sens życia a sens trudu. U podstaw rozważań nad problemem sensu życia osób niepełnosprawnych, in: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, (eds) A. Bartoszek, D. Sitko, Vol. 1, Katowice–Ruda Śląska 2003, pp. 31–45.

Chudy W., Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką, Poznań 1999.

Chudy W., Śniadanie u Sokratesa, czyli Trzy, cztery rzeczy najważniejsze, Kraków 1999.

Chudy W., Światło dla wszystkich, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/wokol_veritatis2.html, accessed: 2 August 2020.

Chudy W., Wartości i świat ludzi niepełnosprawnych (Przyczynek do aksjologii osób niesłyszących), in: „Nie głos, ale słowo” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniem słuchu, (eds) K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin 2006, pp. 25–41.

Czerniawska O., ‘Wymiar czasu a przeżywanie starości’, Ethos, 12 (1999) No. 3, pp. 76–83.

Dubas E., Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kontekście całożyciowego uczenia się, in: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, (eds) A. Fabiś, S. Kędziora, Mysłowice-Zakopane 2009, pp. 41–53.

Dubas E., Uczenie się z (własnej) biografii – wprowadzenie, in: Uczenie się z (własnej) biografii, (ed.) E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011, pp. 5–9.

Gajdzica Z., ‘Dwa wymiary bezradności społecznej jako wskaźniki (utraty) jakości życia osób z lekkim upośledzeniem umysłowym’, Chowanna, 1 (2008) pp. 83–95.

Głąb A., ‘Choroba na kłamstwo’, Książki w Tygodniku, 6 December 2007, https://www.tygodnikpowszechny.pl/choroba-na-klamstwo-138528, accessed: 2 August 2020.

Herbert Z., ‘Pojedynki pana Cogito’, A. Poppek and A. Gelberg’s interview with Zbigniew Herbert, Tygodnik Solidarność, 11 November 1994, p. 1.

Lekka-Kowalik A., ‘Powstrzymać kaskadę’ [a review of W. Chudy’s work Filozofia kłamstwa], Ethos, 17 (2004) No. 1–2, pp. 530–539.

Rembierz M., O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną, in: Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością, (eds) Z. Gajdzica, M. Bełza, D. Prysak, Katowice 2016, pp. 15–38.

Skrzyniarz R., ‘„Czas i odległość, jakie znamy nie istnieją” – doświadczenia śmierci w biografii’, Biografistyka Pedagogiczna, 1 (2016) pp. 177–191.

Ślęczka P. SDS, ‘„Prawda jest jak powietrze”. Wojciecha Chudego filozofia kłamstwa społecznego’, Ethos, 20 (2007) No. 3-4, pp. 152-162.

Ślęczka P., ‘Prawda i godność osoby jako reguły wychowania: na marginesie etyki pedagogicznej Wojciecha Chudego’, Studia Salvatoriana Polonica, 8 ( 2014) pp. 101-114.

Smołka E., Wojciech Chudy, http://sapientia.kul.pl/projects/wojciech-chudy/, accessed: 2 August 2020.

Szostek A. MIC, ‘Inspiracja myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II w twórczości naukowej Wojciecha Chudego’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 111–116.

Szudra A., ‘Pedagogia godności. Etyka pedagogiczna w ujęciu Wojciecha Chudego’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 117–129.

Uzar K., ‘Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania’, Roczniki Pedagogiczne, 2009, No. 1(37), pp. 51–66.

Uzar-Szcześniak K., Wojciecha Chudego pedagogia umierania, in: Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, (ed.) D. Opozda, M. Parzyszek, Lublin 2017, pp. 93–108.

Wąsiński A., Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna, Łódź 2018.

Wąsiński A., Konstruowanie własnej biografii w świetle autoedukacji i autokreacji seniorów, in: Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, (eds) E. Dubas, A. Wąsiński, Katowice 2012, pp. 43–55.

Wierzbicki A. M., ‘Filozofia refleksji i refleksja nad filozofia’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, p. 91–101.

Wierzbicki A. M., ‘Zawsze pragnął służyć prawdzie’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, p. 5–7.

Wojtysiak J., ‘„Chuda filozofia”, czyli o felietonach filozoficznych Wojciecha Chudego’, Ethos, 20 (2007) No. 3–4, pp. 130–137.

Wojtysiak J., ‘Świadek człowieczeństwa. Wspomnienie o profesorze Wojciechu Chudym (1974–2007)’, Znak, 626–627 (2007).

Wojtysiak J., „Chuda filozofia”, czyli o felietonach filozoficznych Wojciecha Chudego, „Ethos”, 20 (2007) nr 3–4, s. 130-137.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy