Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji

analiza procesu w perspektywie międzynarodowej

Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, myśl pedagogiczna, Siostry Służebniczki, dzieci, wczesna edukacja

Abstrakt

Edmund Bojanowski rozwijał swą myśl pedagogiczną w połowie XIX wieku i dokonywał jej praktycznej aplikacji zachowując zasady wynikające z niezmiennej natury człowieka, praw jego rozwoju i wartości najwyższych, dostosowując metody, formy i środki wychowania do specyfiki społeczno-kulturowej danego środowiska. Szczegółowe wskazania zawarł w swej bogatej spuściźnie i dzięki temu są wciąż realizowane w tradycji pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, podejmujących działalność edukacyjną w różnych krajach na świecie. Dokonując twórczej interpretacji myśli pedagogicznej Bojanowskiego, Służebniczki wciąż odczytują ją na nowo w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i wobec aktualnych wyzwań edukacyjnych. Jej ponadczasowy i uniwersalny wymiar stanowi podstawę do jej aplikacji w perspektywie międzynarodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

s. Maria Loyola Opiela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki

dr hab. prof. KUL, zatrudnienie: Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Bibliografia

Źródła

Bojanowski E., Dziennik, oprac. i wstęp L. Smołka, t. 1–4, Wrocław 2009.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871, t. 1–2, oprac. wstęp L. Smołka, Wrocław 2001.

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, M.L. Opiela, t. 1–2, Lublin 2016.

Reguła Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867.

Wywiady z Siostrami Służebniczkami (2019 i 2020 r.) oraz ankiety z nauczycielami ochronek i rodzicami (2013 i 2021 r.), przeprowadziła s. M.L. Opiela, Archiwum autorki.

Literatura przedmiotu

Braun K., Wychowawcze znaczenie obrzędowości inspirowane myślą i działalnością pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego, „Rozprawy Społeczne”, 14 (2020) nr 3, s. 15–26, DOI: 10.29316/rs/127215. DOI: https://doi.org/10.29316/rs/127215

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. M.L. Opiela, Lublin 2016.

Łuczyński A.P., Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka, „Rozprawy Społeczne”, 14 (2020) nr 3, s. 1–14, DOI: 10.29316/rs/125838. DOI: https://doi.org/10.29316/rs/125838

Machalski J., Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła, „Annales Missiologici Posnanienses”, 25 (2020) s. 133–145, DOI: 10.14746/amp.2020.25.9. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.9

Misje, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Wielkopolskie, http://www.siostry-maryi.pl/misje.html, dostęp: 26.03.2021.

Opelâ M., Kaput M., Pekaž È., Kornobis A., Zymruz Z., Hudzik S., Programma doškolʹnogo obrazovaniâ Опеля М., Капут М., Пекаж Э., Корнобис А., Зымруз З., Худзик С., Программа дошкольного образования soglasno pedagogičeskoj koncepcii blž. Èdmunda Boânovskogo, Perevod: M. Cibulʹskij, Lûblin согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, Перевод: М. Цибульский, Люблин 2021.

Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., El programa de la educación pre-escolar según el concepto pedagógico del beato Edmundo Bojanowski, Cochabamba–Bolivia 2009.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., El programa de la educación preescolar según el concepto pedagógico del beato Edmundo Bojanowski, Traducción: T. Niestorowicz, Werset, Lublin 2021.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2008; wyd. 2, Lublin 2021.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bienheureux Edmond Bojanowski, Traduction J. Masiek, Dębica 2008 – Wrocław 2010.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bienheureux Edmond Bojanowski, Traduction: J. Masiek et M. Piwińska, 2ème édition, complétée et élargie, Lublin 2021.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., Preschool education programme based on the pedagogical conception by Blessed Edmund Bojanowski, Translated into English by: K. Klimkowski, Lublin 2021.

Opiela M., Kaput M., Piekarz E., Kornobis A., Zymróz Z., Chudzik S., El programa de la educación preescolar según el concepto pedagógico del beato Edmundo Bojanowski, Traducción: T. Niestorowicz, Lublin 2021.

Opiela M., Osoba i rodzina wobec wyznań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2019.

Opiela M., Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL”, 63 (2020) nr 1, s. 87–102, DOI: 10.31743/zn.2020.63.1.05. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2020.63.1.05

Opiela M., Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce, „Nauczyciel i Szkoła”, 2 (2018) nr 66, s. 13-30, DOI: 10.14632/NiS.2018.66.13.

Opiela M.L., Aktualność myśli pedagogicznej i dzieła Edmunda Bojanowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL”, 60 (2017) nr 4 (240), s. 227–239, DOI: 10.31743/zn.2017.60.4.227-239. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.4.227-239

Opiela M.L., Catholic Pedagogy in Early Childhood Education: A Report on a Neglected Field of Research, „International Studies in Catholic Education”, 12 (2020) nr 2, s. 172–190, DOI: 10.1080/19422539.2020.1810994.. DOI: https://doi.org/10.1080/19422539.2020.1810994

Opiela M.L., Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”, 33 (2017) s. 61–84, DOI: 10.12775/AUNC_PED.2017.005. DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.005

Opiela M.L., Pedagogia bł. Edmunda Bojanowskiego realizowana przez Siostry Służebniczki NMP (Na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP), w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012, s. 445–497.

Opiela M.L., Perły kultury narodowej w edukacji. Edmund Bojanowski, w: Wielcy Polacy – perły kultury narodowej, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2017, s. 219–232.

Pietruszka L., Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej - aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. [Using stories in education and intergenerational integration – application of the achievements of blessed Edmund Bojanowski’s thought and pedagogical practice (1814–1871)], „Rozprawy Społeczne”, 14 (2020) nr 2, s. 14–26, DOI: 10.29316/rs/124414. DOI: https://doi.org/10.29316/rs/124414

Placówki misyjne Zgromadzenia, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, http://www.sluzebniczkinmp.pl/misje-i-ewangelizacja-8712/placowki-misyjne-zgromadzenia-10119, dostęp: 26.03.2021.

Poza granicami Polski, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, http://www.sluzebniczkinmp.pl/historia-7441/poza-granicami-polski-7448#1, dostęp: 26.03.2021.

Recenzja merytoryczno-dydaktyczna mgr Doroty Boguckiej, Warszawa 2008, mps.

Skrzypek A., Inspiracje Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w działalności edukacyjnej Ubogich Służebnic Matki Bożej, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M.L. Opiela, Lublin 2014, s. 467–486.

Sroka M.J., Shamovich M., Siostry Służebniczki BDNP (dębickie) w Rosji, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M.L. Opiela, Lublin 2014, s. 493–498.

Wspólnoty, sluzenbiczki.pl, http://www.sluzebniczki.pl/wspolnoty,s,sub4.html, dostęp: 26.03.2021.

Opublikowane
2021-12-10
Dział
Studia i rozprawy