Żywot Tadeusza Reytena Juliana Ursyna Niemcewicza

Słowa kluczowe: Tadeusz Rejtan, Julian Ursyn Niemcewicz, Sejm Wielki, Portrety wielkich Polaków

Abstrakt

„Życie Tadeusza Rejtena” Juliana Ursyna Niemcewicza ukazało się w czwartej części publikacji zatytułowanej „Portrety sławnych Polaków” w lutym 1821 r. Serię datowano na 1820 r. Jej inicjatorami byli Aleksander Chodkiewicz (autor większość biografii) i litograf Walenty Śliwicki. Biografia Rejtana nie jest obszerna, ponieważ ma cztery strony. Celem Niemcewicza nie było przedstawienie całej historii swojego życia, ale skoncentrowanie się na najważniejszych informacjach i wydarzeniach, najlepiej charakteryzujących osobę. Najważniejszym z nich jest udział Rejtana w Sejmie w 1773 r. I jego heroiczne podejście do obrony prawa i suwerenności, które zostały szczegółowo przedstawione. Kolejnym faktem z biografii Rejtana jest jego samobójcza śmierć w 1780 r. Niemcewicz pokazuje Rejtana jako przykład nieustraszonej cnoty i postawy obywatelskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chlebda W., Tadeusza Rejtana los pośmiertny w polszczyźnie, w: Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, red. E. Dąbrowska, K. Kossakowska--Jarosz, Opole 2007.

Chodkiewicz A., Do Czytelnika, w: Portrety wsławionych Polaków, rysowane na kamieniu przez Walentego Śliwickiego, z opisem ich życia przez…, Warszawa 1820.

Grzymała F., Obrazy wsławionych Polaków, „Sybilla Nadwiślańska”, 1 (1821) nr 3.

Janion M., Polski korowód, w: Mity i stereotypy w dziejach Polski, red. J. Tazbir, Warszawa 1991.

Janion M., Wobec zła, Chotomów 1989.

Kaleta R., Legenda rejtanowska w „Panu Tadeuszu”, „Pamiętnik Literacki”, 1984, z. 3.

Katalogu portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, oprac. H. Widacka, t. 1–8, Warszawa 1990–1997.

Michalski J., Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, „Kwartalnik Historyczny”, 1987, nr 4.

Michalski J., Reyten, w: Polski słownik biograficzny, t. 31, Wrocław 1988.

Mickiewicz A., O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, w: tenże, Dzieła, t. 6: Pisma filomackie. Pisma polityczne z lat 1832–1834, oprac. M. Witkowski, C. Zgorzelski, przy współpracy A. Paluchowskiego, Warszawa 2000.

Mickiewicz A., Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, wyd. 11, Wrocław 1996.

Portrety wsławionych Polaków, „Gazeta Literacka”, 20 marca 1821, nr 12.

Śliwicki W., Prospekt, „Gazeta Warszawska”, 22 stycznia 1820, nr 7.

Tessaro-Kosimowa I., Historia litografi i warszawskiej, Warszawa 1973.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy