Prof. Elżbieta Smułkowa – pierwsza Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

Słowa kluczowe: Elżbieta Smułkowa, ambasadorzy Rzeczypospolitej Polskiej, relacje polsko-białoruskie, traktaty polsko-białoruskie, współpraca polsko-białoruska

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony prof. Elżbiecie Smułkowej, wybitnej polskiej slawistce, byłej kierownik Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, pierwszej ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi. Smułkowa urodziła się w 1931 r. we Lwowie. Jej dzieciństwo przerwała druga wojna światowa: ojciec został zamordowany przez władze sowieckie, a młodziutka Elżbieta wraz z siostrą i matką trafiła na Syberię. W 1941 r. rodzina powróciła do Polski i osiedliła się w Toruniu. Po ukończeniu studiów Smułkowa poświęciła się pracy naukowej i dyplomatycznej. Jej praca na placówce dyplomatycznej w Mińsku wiązała się z rozkwitem stosunków polsko-białoruskich, Jej zasługi na polu nauki i dyplomacji zostały docenione przez polskie władze: w 2005 r. z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Smułkowa otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - polskie odznaczenie państwowe, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu nauki, kultury, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania stosunków dobrosąsiedzkich z innymi krajami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Engelking A., Językoznawstwo i Białoruś. Z Elżbietą Smułkową rozmawia Anna Engelking, w: Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, red. A. Engelking, R. Huszcza, Warszawa 2003.

Goral A., [Rec.:] Walery Kalinouski, Pani Elżbieta. Historyja adnoj pryjaź ni, Smalensk 2016, 210 s., „Studia Białorutenistyczne”, 2017, nr 11, s. 345–351, doi: 10.17951/SB.2017.11.345.

Goral A., Wizje relacji polsko-białoruskich w ujęciu ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, w: Sąsiedztwa iii rp – Białoruś. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2019, s. 227–240.

Kalinouski W., Pani Elżbieta. Historyja adnoj pryjaź ni, Smalensk 2016.

Mironowicz E., Świadomość narodowa ludności prawosławnej Białostocczyzny, w: Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Białystok 2000, s. 51–55.

Smułkowa E., Białoruś i pogranicza, Warszawa 2002.

Smułkowa E., Białoruś i Białorusini na przełomie tysiącleci, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU”, 2004, z. 9, s. 61–69.

Smułkowa E., Był dom we Lwowie…, Warszawa 2013.

Smułkowa E., Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, Warszawa 2001.

Smułkowa E., Kab nie narakała historyja, „Biełaruś ” 1992, nr 6.

Smułkowa E., Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016.

Smułkowa E., Rozmawiamy o współczesnej Białorusi i efektach ocieplenia stosunków polsko-białoruskich. (Z prof. Elżbietą Smułkową rozmawia Jarosław Iwaniuk), 2016, http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/140247, dostęp: 5.02.2018.

Smułkowa E., Różne aspekty postrzegania współczesnej Białorusi w Polsce, w: Białoruś. Problemy sąsiedztwa, red. H. Chałupczak, E. Michalik, Lublin 2005, s. 13–22.

Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2007.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy