Edukacja i resocjalizacja więziennych matek przez macierzyństwo

Słowa kluczowe: edukacja, uczenie się a socjalizacja, resocjalizacja przez miłość, macierzyństwo w izolacji, inkluzja

Abstrakt

Od pierwszych chwil życia dziecko podlega procesowi uczenia się. Pierwszym wzorcem staje się dla niego matka, od której uczy się podstaw. Nie chodzi tylko o słowa  i zachowania, ale także o sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Jeśli nie nauczy się tego we wczesnych latach swojego rozwoju, z pewnością dojdzie do zaburzenia procesu socjalizacji. Analiza biografii osadzonych kobiet pokazuje, że ich socjalizacja w większości przypadków była zaburzona, a co za tym idzie – powielały one nieprawidłowe wzorce w dorosłym życiu. Częstokroć te z nich, które na wolności były już matkami, zaniedbywały obowiązki macierzyńskie, zaś te, które stały się nimi w warunkach izolacji, nie są dostatecznie (lub wcale) przygotowane do pełnienia takiej roli. Edukacja jako integralna część resocjalizacji pełni tu kluczową rolę. Skazane matki odbywające karę pozbawienia wolności wraz z dziećmi mają możliwość nauczenia się prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do swoich dzieci poprzez udział w licznych formach pomocowych i warsztatowych. Procesowi edukacji powinny podlegać nie tylko one same, ale także ich dzieci, które w warunkach wolnościowych będą musiały umieć znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Edukacja i resocjalizacja przez miłość matki do dziecka to skuteczna metoda służąca inkluzji

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Benedict R., Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2002.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. 2, Warszawa 2003.

Erikson E. H., Identity: Youth and Crisis. New York 1968.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, przeł. M. Roguszka, Poznań 1994.

Kurowska J., Dom Matki i Dziecka w Krzywańcu, „Nasz Głos”, 10 (1999).

Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.

Lewandowski G., Kobieta i macierzyństwo w warunkach zakładu karnego, „Universitas Gedanensis”, 12 (1995) s. 18–24.

Lewandowski G., Macierzyństwo w zakładzie karnym, „Universitas Gedanensis”, 13 (1995) s. 61–71.

Lis S., Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992.

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (Studium penitencjarno-pedagogiczne), Kraków 2007.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Marczak M., Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej, w: Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, red. M. Konopczyński, B. M. Nowak, Warszawa 2008.

Marczak M., Mirosław K., Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej, w: Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, red. M. Kuć, Lublin 2009.

Matysiak-Błaszczyk A., Włodarczyk E., Macierzyństwo za kratami, „Pedagogika Społeczna”, 2004, nr 2–4, s. 51–65.

Modrzewski J., Prakseologiczne modele pomocy jako kulturowy wzór reakcji społecznej na sytuację trudną, w: Koncepcje pedagogiki społecznej, red. T. Frąckowiak, Eruditus, Poznań 1996.

Muszyńska I., Odczucie przez skazane dolegliwości kary pozbawienia wolności, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne, Penitencjarne”, 5 (1976).

Napora E., Cechy matek pożądane w wychowaniu dzieci, „Problemy Rodziny”, 1995, nr 1, s. 23–29.

Niedworok J., Matki więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych: zagadnienia podstawowe, Wrocław 1988.

Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. H. Machel, K. Wszeborowski, Gdańsk 1999.

Reczek H., Oddziaływanie wychowawcze wobec osadzonych ciężarnych i matek, w: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, red. B. Hołyst, S. Redo, Warszawa 1996.

Szczurek-Boruta A., Szczurek-Boruta A., Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo: studium pedagogiczne, Katowice 2007.

Sobczyńska D., Macierzyństwo: wartości i dylematy, w: Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska, E. Pakszys, Poznań 1999.

Turner J. H., Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Poznań 2000.

Wesołowska-Krzysztofek I., Wpływ kontaktów z dziećmi na deprywację niektórych potrzeb u osadzonych kobiet, w: Problemy więziennictwa w progu XXI wieku, red. B. Hołyst, S. Redo, Warszawa 1996.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy