Informacje dla autorów

Redakcja czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna” przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana, należy o tym poinformować redakcję. W trosce o zachowanie fundamentalnych standardów dotyczących rzetelności oraz uczciwości naukowej redakcja wdrożyła procedury związane z zapobieganiem zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Na ich podstawie autorzy składają Oświadczenie autora w sprawie ghosthwriting i guest authorship w ramach publikacji w czasopiśmie naukowym „Biografistyka Pedagogiczna”.

Teksty powinny być nadsyłane na adres redakcji: bpredakcja@gmail.com w formie elektronicznej w formacie rtf, doc, docx.
Zwracamy się do autorów nadsyłających teksty z prośbą o przestrzeganie następujących zasad edytorskich:

Autor i tytuł

 1. Obok nazwiska autora (lub każdego z autorów, gdy jest więcej niż jeden) powinna być podana afiliacja instytucjonalna i adres e-mail do korespondencji.
 2. Redakcja prosi o zamieszczenie w pierwszym przypisie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (granty, dofinansowania badań).
 3. Pod tytułem publikacji należy umieścić słowa kluczowe (key words) zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim (do 6 słów).
 4. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający informację o autorze, tytule, miejscu i roku wydania, wydawcy, liczbie stron oraz ilustracjach.

Tekst i streszczenie

 1. Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego.
 2. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w językach polskim i angielskim nieprzekraczające jednej strony (1800 znaków). Streszczenie w języku angielskim powinno być poprzedzone przetłumaczonym tytułem artykułu.
 3. W tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty: np., m.in., r., w. itp. Stulecia podajemy cyframi rzymskimi (XVI w.), a nazwy miesięcy w pełnym brzmieniu (15 lipca 1410 r.). Imiona osób występujących w artykułach rozwijamy (Jean-Jacques Rousseau).

Przypisy

 1. W tekstach należy stosować przypisy dolne, umieszczając odnośnik przed znakiem interpunkcyjnym. Każdy przypis kończymy kropką.
 2. Obowiązują następujące metody opisu bibliograficznego (przykłady):
  • publikacje zwarte: O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, Łódź 2000 (w przypadku więcej niż trzech autorów należy umieścić pierwszego autora oraz skrót i in.).
  • artykuły z czasopism: A. Wołowska, Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny”, 20 (2013) s. 119–132.
  • artykuły z pracy zbiorowej: R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. R. Skrzyniarz, E. Smołka, S. Konefał, Lublin 2012, s. 218.
  • strona internetowa, artykuł zamieszczony na stronie internetowej: M. Lis, Social media, portale społecznościowe, http://www.europae.pl/biznes/artykuy/338-social-media-portale-spoecznociowe-web-20, dostęp: 4.04.2013.
 3. W przypadku publikacji cytowanej drugi raz należy podać jedynie inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka: np. R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), s. 219.
 4. Nie stosuje się opisów skróconych typu: dz. cyt., ibidem, ibid., op. cit., jw.
 5. Przyjmuje się stosowanie skróconego zapisu „tamże” w wypadku, gdy zaistniałaby sytuacja, w której doszłoby do powołania się na wcześniejszy przypis np.:
  39 R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), s. 219.
  40 Tamże, s. 217.

Ilustracje i wykresy

 1. Ilustracje i wykresy powinny być dostarczone w możliwie dobrej jakości w odrębnych plikach.
 2. Orientacyjne miejsce na umieszczenie ilustracji lub wykresu winno być zaznaczone poprzez podanie numeru i tytułu ilustracji w tekście artykułu.
 3. Nazwa pliku powinna być zbliżona do tytułu ilustracji zamieszczonej w tekście.
 4. Wszystkie materiały powinny być dostosowane do czarno-białego formatu wydruku czasopisma.

Bibliografia

Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów i źródeł przytaczanych w tekście. Bardzo prosimy więc o załączanie pełnej bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłają Państwo na adres Redakcji. Zalecamy przestrzeganie podziału na źródła oraz literaturę przedmiotu.