Autor: Małgorzata Łobacz, Monika Olejarz
Tytuł: Wartość patriotyzmu – aktualna czy zapomniana? Postawy patriotyczne młodzieży gimnazjalnej w świetle badań
Wariant tytułu: Patriotism Value – Still Actual or Forgotten? Patriotic Attitudes of Junior High School Youth in Research
Tom: 1
Numer: 2
Data wydania: 2017
Strony: 321-340
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Stosunek współczesnej młodzieży gimnazjalnej do wartości, jaką jest patriotyzm często jest obojętny, młodzi ludzie prezentują powierzchowną postawę wobec swojej ojczyzny, bez wahania opuszczają kraj – jeśli widzą szansę na życie w korzystniejszych warunkach materialnych. Wyrażana dawniej postawa charakteryzująca się miłością Polaków do ojczyzny wraz z gotowością poświęcenia jej życia, dziś często postrzegana jest przez młodych jako odległa, niezrozumiała i nierealna. Istotą artykułu było ukazanie postaw patriotycznych współczesnej młodzieży gimnazjalnej. Pierwsza część artykułu poświęcona została prezentacji teoretycznych podstaw badań, w której omówione zostały następujące zagadnienia: rozumienie patriotyzmu, postawa patriotyczna oraz wychowanie do patriotyzmu. W drugiej części zostały poddane analizie badania nad postawami patriotycznymi młodzieży gimnazjalnej oraz zaprezentowano fundamentalne wnioski, które w sposób szczególny pokazują znaczącą rolę rodziny i szkoły w budowaniu dojrzałej postawy patriotycznej.
Abstrakt w j. angielskim: The attitude of today’s junior high school youth towards the value of patriotism is very often indifferent. The young have shallow attitude towards their homeland, they leave their country with no hesitation – if only they notice a chance to live better. A former attitude demonstrated in love of Poles to their country when they were ready to for it, today is perceived as distant, incomprehensible and unreal. The issue of the article was to present the patriotic attitudes of junior high school youth. The first part of the article shows theoretical bases of the research, where the following problems were discussed: understanding of patriotism, patriotic attitude, upbringing to patriotism. The second part consists of the research analysis over patriotic attitudes of junior high school youth. There are also fundamental conclusions which, in a very specific way, show the meaningful part of a family and school in building mature patriotic attitude.
Słowa kluczowe w j. polskim: gimnazjum, patriotyzm, ojczyzna
Słowa kluczowe w j. angielskim: junior high school youth, patriotism, homeland
Plik do pobrania: