Autor: Dawid Misiak
Tytuł: Biografia Dietricha Bonhoeffera jako przykład bezkompromisowej postawy w czasach relatywizmu
Wariant tytułu: Dietrich’s Bonhoeffer’s Biography as an Example of Uncompromising Attitude in the Age of Relativism
Tom: 1
Numer: 2
Data wydania: 2017
Strony: 113-125
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Dietrichowi Bonhoefferowi będącemu etykiem przyszło żyć w czasach terroru nazistowskiego. Jego dramat pogłębiał fakt, iż Niemcy nie byli jego wrogami, lecz rodakami. Jako duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, chciał być wierny nauce Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jako etyk i teolog nie mógł iść na kompromis z nazizmem. Dlatego też jego życie nacechowane jest wieloma rozterkami. Jedną z jego wątpliwości było pytanie: czy można zabić jednostkę, by uratować miliony? Czy Kościół powinien ulegać władzy? Swoją bezkompromisową postawę przypłacił życiem. Wykonano na nim wyrok śmierci tuż przed kapitulacją Niemiec (w kwietniu 1945 r.). Zmarł w wieku 39 lat. Był teologiem praktykiem. Nie pozostawił po sobie licznych dzieł drukowanych. Jednym z niewielu jego publikacji jest Naśladowanie. Książka, która jest jednym z najbardziej doniosłych komentarzy do Kazania na Górze. Dzieło Dietricha Bonhoeffera jest żywe do dziś. Na całym świecie działają towarzystwa jego imienia, publikuje się Naśladowanie oraz liczne publikacje traktujące o jego życiu. Jego życie wpisuje się w słowa Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijaństwa”.
Abstrakt w j. angielskim: Dietrich Bonhoeff er was an ethician and was living during the age of nasism. His drama was even deeper because of the fact that the Germans were not his enemies but his citizens. As a priest of evangelic and augsburg church he wanted to be faithfull to Jesus Christ and his learning. At the same time as an ethician and theologist he could not get a compromise with nasism. That is why his life is full of dilemmas. One of them was the question: is it possible to annihilate the individual to save millions of human beings? Should the church be obedient to authority? for his uncompromising attitude he pay with his life. He was executed just before the Germans’ capitulation (in April 1945). He was 39. Bonhoeffer was o theologist – practicioner. He did not leave many printed writings. One of these few is his publication – “Nachfolge”. The book is one of the most significant comments on homily on the mountain. Bonhoeffer’s writing is still a live issue. All over the world there are Associations under his name, “Nachfolge” and other thesis about his life are publicated. His life signs in the Tertulians; words: ‘the martyrs’ blood is the seed of Christianity’.
Słowa kluczowe w j. polskim: Dietrich Bonhoeffer, relatywizm, bezkompromisowa postawa
Słowa kluczowe w j. angielskim: Dietrich Bonhoeffer, relativism, uncompromising attitudev
Plik do pobrania: