Autor: o. Jan Dezyderiusz Pol ofm
Tytuł: Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu
Wariant tytułu: Guide at the Border of Freedom. A „Frie Life” Priest in Prison
Tom: 1
Numer: 2
Data wydania: 2017
Strony: 277-293
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Celem artykułu jest pokazanie, że więzienie jest miejscem (przestrzenią) wzajemnego przenikania działalności i celów więźniów, pracowników więziennych i kapelanów. Autor: twierdzi, że każda z trzech grup może wykorzystać czas spędzony za ścianami więzienia w celu osobistego rozwoju. Twierdzi on, że jednostka penitencjarna jest określoną przestrzenią, ale jednocześnie jest szczególnie interesująca, ponieważ w tej przestrzeni biografie ludzkie są mieszane. Pokazuje, że pracownicy, strażnicy i kapelani są „więzieni” w pewien sposób, ale to doświadczenie może być bardzo ważne w ich rozwoju.
Abstrakt w j. angielskim: The aim of the article is to show that the prison is a place (space) of mutual interpenetration of activities and aims of prisoners, prison workers and chaplains. The author argues that each of the three groups can use the time spent behind the prison walls for their personal education. He claims that the penitentiary unit is a specific space, but at the same time it is particularly interesting as in this space human biographies are being mixed. He shows that prison workers, guards and chaplains are “imprisoned” in a way, but it may be their important learning experience.
Słowa kluczowe w j. polskim: więzienie, więźniowie, pracownicy więzienni, kapelani, rozwój wewnętrzny
Słowa kluczowe w j. angielskim: prison, pastoral care, people’s biographics, personal development
Plik do pobrania: