Autor: Magdalena Gajderowicz
Tytuł: Przekaz prawdy historycznej o obozach koncentracyjnych jako element wychowania patriotycznego
Wariant tytułu: Transmitting the Truth about Concentration Camps as an Element of Patriotic Education
Tom: 1
Numer: 3
Data wydania: 2018
Strony: 101-112
Język czasopisma: Polski 
Abstrakt w j. polskim: Istnienie obozów koncentracyjnych jest jedną z mroczniejszych kart w historii nie tylko Polski, ale i świata. Miejsca te są naznaczone ludzką śmiercią i cierpieniem. Pomimo, że powstawały w różnych częściach Europy, a ich inicjatorami był naród niemiecki, to nieustannie w mediach co pewien czas pojawia się określenie „polskie obozy”. Fraza ta jest niedopuszczalna, a jej pojawienie się najczęściej skutkuje skandalem. W obliczu tych przekłamań, oczywistym staje się, że negowanie tego kłamstwa, a także popularyzowanie prawdy jest konieczne. Dlatego też ważne jest podjęcie działań edukacyjnych w możliwie najszerszym zakresie. W artykule wyróżniono trzy przestrzenie, na terenie których można i powinno się poszerzać wiedzę historyczną w omawianym zakresie. Są to: dom rodzinny, szkoła i konkretne miejsca pamięci umiejscowione na terenie byłych obozów koncentracyjnych. Edukacja na wszystkich powyżej wymienionych płaszczyznach gwarantuje uniknięcie (przynajmniej w społeczeństwie polskim) przekłamań dotyczących naszego narodu, co z kolei jest absolutnym minimum, jakie możemy zrobić w kierunku wychowania patriotycznego. Zetknięcie z ową tematyką może skutkować podjęciem refl eksji nad własnym systemem wartości, a także wzbudzić w odbiorcy empatię, stąd podjęcie tego zagadnienia zdaje się być kwestią konieczną.
Abstrakt w j. angielskim: The existence of concentration camps, places marked by human death and suffering, is one of the darkest chapters in the history of Poland and of the world. While it was Germans who established concentration camps in different parts of Europe, the designation “Polish death camps” seems constantly to return in the media. This expression is unacceptable and usually sparks scandal. In the face of such misinformation, refuting lies and disseminating the truth is an obvious necessity. Broad education efforts are needed. The article distinguishes three areas in which historical knowledge should and can be transmitted, namely: in the home, at school, and in the former concentration camps as memorial sites. Education on all of these levels guarantees that distortions regarding the Polish nation will be avoided (at least in Polish society), which is the least we can do within the framework of patriotic education. It seems indispensable to bring up the subject, as it may inspire people to reflect on their values and make them more empathic.
Słowa kluczowe w j. polskim: Pedagogika pamięci, obozy zagłady, edukacja szkolna
Słowa kluczowe w j. angielskim: Memory education, death camps, school education.
Plik do pobrania: