Autor: Anna Marta Żukowska
Tytuł: Edukacja plastyczna i wychowanie estetyczne w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Lubelszczyźnie w latach międzywojennych
Wariant tytułu: Artistic and Aesthetic Education in General Secondary Schools in the Lublin Region During the Interwar Period
Tom: 1
Numer: 3
Data wydania: 2018
Strony: 221-238
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Podstawą edukacji plastycznej i  zarazem jedną z  form wychowania estetycznego uczniów średnich szkół ogólnokształcących w latach międzywojennych była nauka rysunku. Rysunek jako szkolny przedmiot nauczania pełnił doniosłą rolę w wychowaniu i kształceniu młodzieży, zarówno ze względu na jego praktyczne zastosowanie w życiu, jak i walory wychowawcze przyczyniające się do ubogacania osobowości i estetyki dnia codziennego. Przedmiot ten ujęty został w programach nauczania szkoły średniej ogólnokształcącej zarówno po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., jak i w wyniku reformy szkolnej tzw. jędrzejewiczowskiej w 1932 r. Edukacja plastyczna i wychowanie estetyczne miały miejsce w każdym typie lubelskiej szkoły ogólnokształcącej. Zachowane materiały archiwalne (programy nauczania, sprawozdania szkolne dyrekcji, prace plastyczne z lat 1918–1939 itp.) pozwoliły na rekonstrukcję miejsca i roli rysunku w szkolnictwie średnim na Lubelszczyźnie.
Abstrakt w j. angielskim: Drawing lessons were the foundation of artistic education and at the same time a form of aesthetic education for students attending general secondary schools in interwar Poland. Drawing as a school subject played a prominent role in educating young people, both due to its practical applications and educational value, enriching one’s personality and sensitizing one to the aesthetics of everyday life. The subject was included in general secondary school curricula both after Poland regained independence in 1918 and in the wake of the Jędrzejewicz reform in 1932. Artistic and aesthetic education was pursued in all types of general schools in the Lublin region. Surviving archival materials (curricula, school authority reports, artworks from 1918–1939, etc.) haves allowed the author to reconstruct the place and role of drawing in secondary education in the Lublin region.
Słowa kluczowe w j. polskim: edukacja plastyczna, Polska 1919–1939, wychowanie estetyczne, szkoła średnia
Słowa kluczowe w j. angielskim: artistic education, Poland 1919–1939, aesthetic education, secondary school
Plik do pobrania: