Czasopismo jako źródło do badań biograficznych na przykładzie „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” (1947-2017)

Słowa kluczowe: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, biografistyka, historia wychowania, pedagodzy

Abstrakt

Czasopisma stanowią ważne źródło informacji o dorobku teorii i praktyki różnych dyscyplin pedagogicznych. Inspirują do podejmowania badań nad biografiami wybitnych jednostek na tle epoki, a także nad zbiorowym portretem środowiska nauczycielskiego. Interesujący zbiór materiałów źródłowych do badań biograficznych znajdujemy na łamach czasopisma „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, które ukazuje się już od siedemdziesięciu lat (1947-2017). Studia nad zawartością tego kwartalnika skłaniają do stawiania pytań o rolę wybitnych nauczycieli w edukacji i kulturze  minionych epok, o miejsce i znaczenie prac biograficznych w dorobku historii wychowania w Polsce i na świecie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barycz H., Zapomniany historyk wychowania i oświaty polskiej. W czterdziestolecie zgonu Antoniego Karbowiaka garść uwag i materiałów, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1960, nr 1, s. 11–32.

Chmielewski W., 70 lat „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4, s. 10–17.

Czarnecka I., K. Poznański, Bibliografi a za lata 1947–2007, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2007 nr 3–4.

Dutkowa R., Jan Hulewicz - uczony i pedagog, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1982, nr 3–4.

Ekel J., Mieczysław Kreutz (1893–1971). Bibliografi a, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1972, nr 2, s. 233–245.

Gumuła T., Czterdzieści pięć lat „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2003, nr 1–2, s. 5–10.

Gumuła T., J. Nowak, Bibliografia za lata 2007–2017, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4.

Gumuła T., Profesor Marian Walczak – redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” w latach 1988–2016, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4.

Hulewicz J., Stan i potrzeby badań nad dziejami ZNP, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1965, nr 3, s. 316–317.

Kujawska J., Jan Władysław Dawid w literaturze polskiej. Stan i potrzeby badań, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1962, nr 1, s. 41–55.

Lewandowska G. M., Janina Marciniak (1926–2009), w: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa, Warszawa 2012.

Listy Jana Hulewicza do Heleny Radlińskiej, oprac. W. Theiss, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1998, nr 3–4.

Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wroczyńskiego z 1959 roku, oprac. W. Theiss, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4.

Marciniak J., Bibliografia zawartości dwudziestu roczników „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” (1947–1977), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1978, nr 2.

Massalski A., Mój Mistrz – profesor dr Jan Hulewicz (1907–1980), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4.

Mauersberg S., Profesor Marian Walczak. W 75 rocznicę urodzin, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1998, nr 3–4.

Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Łódź 1993.

Miąso J., Łukasz Kurdybacha (1907–1972), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1973, nr 4, s. 527–537.

Mrozowska K., Ryszard Wroczyński jako redaktor „Przeglądu Historyczno-Oświatowego” 1959–1987. Garść wspomnień, w: Pedagogika społeczna. Pytania o xxi wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, red. A. Przecławska, W. Theiss, Warszawa 1999.

Od Redakcji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1947, s. 3–4.

Okoń W., Życie i twórczość Jana Władysława Dawida, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1959, nr 1, s. 31–58.

Oleksiński J., Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła” (z obszaru Dzielnicy v Związku Polaków w Niemczech w Złotowie), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1979, nr 3, s. 377–409.

Praca pedagogiczna i oświatowa Tadeusza Moniewskiego. W 100 rocznicę urodzin, oprac. J. Marczuk, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2001, nr 1–2, s. 113–121.

Rodak P., O biografiach tych, którzy nie maja biografii, w: Biografia historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2005.

Surma B., Sviluppo e recezione dell’idea di educazione montessoriana in Polonia, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2017, nr 3–4.

Szulakiewicz W., Czasopisma historyczno-oświatowe źródłem informacji o polskiej historii wychowania, w: Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2010.

Śliwak K., Activities of.Fr. Zygmunt Kaczynski – Minister of Religious Affairs and Public Education in the Government – Inexile (1943–1945), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2016, nr 3–4.

Theiss W., Ryszard Wroczyński 1909–1987, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1988, nr 3.

Theiss W., Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna, „Pedagogika Społeczna”, 2017, nr 1, s. 67–81.

Wkład Józefa Czesława Babickiego (1880–1952) w kształtowanie się polskiego systemu opieki nad dzieckiem osieroconym, oprac. F. Kulpiński, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1999, nr 1–2, s. 131–143.

Wroczyński R., Notatki z okazji 25-lecia „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1983, nr 1, s. 7–14.

Wroczyński R., Ostatnie spotkanie z Janem Hulewiczem, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1980, nr 4.

Zaszkilniak L., Trudności biograficznego badania albo jak za drzewami zobaczyć las, w: Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, red. J. Kolbuszewska , R. Stobiecki, Łódź 2017.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Materiały i źródła