Zasady etyki obowiązujące w czasopiśmie

Standardy etycznego zachowania dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację w czasopiśmie „Biografistyka Pedagogiczna”: autora, redaktora czasopisma i redakcji, recenzentów oraz wydawcę.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Biografistyka Pedagogiczna” są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych i przydatności.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych

Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim nadużyciom związanym z publikacją.

Uczciwa gra

Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje wydawnicze

Redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i znaczeniu dla zakresu czasopisma.

Poufność

Redaktor i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnianie i konflikt interesów

Niepublikowane materiały ujawnione w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i redakcję we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe z pogwałcenia standardów intelektualnych i etycznych.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego

Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofanie artykułów

Redaktorzy czasopism rozważą wycofanie publikacji, jeśli:

  • mają wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego)
  • ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji)
  • stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

Zawiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie zidentyfikować wycofany artykuł i określić, kto wycofuje artykuł. W informacjach o wycofywaniu należy zawsze podać powód (przyczyny) wycofania, aby odróżnić uczciwy błąd od niewłaściwego postępowania.

Złożone artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status schowany zostanie zaznaczony tak wyraźnie, jak to możliwe.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania

Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub słowa innych, muszą być cytowane i oznaczone, skąd pochodzi cytowanie. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne.

Zatrzymywanie dostępu do danych

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub równoległa

Autorzy nie powinni zasadniczo publikować manuskryptu opisującego zasadniczo to samo badanie w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego dziennika jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne.

Autorstwo manuskryptu

Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.
Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Uznanie źródeł

Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.


Terminowość

Każdy wybrany sędzia, który czuje się niewykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i usprawiedliwić się z procesu przeglądu.

Poufność

Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu

Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Sędziowie powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

Uznanie źródeł

Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni rozważać oceny rękopisów, w których występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie artykułu.

Powyższe zasady opracowano na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych), oraz opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).