Biografia jednostki warunkowana przemianami społecznymi

Słowa kluczowe: biografia, wywiad narracyjny, struktury procesowe, , zmiana społeczna

Abstrakt

Celem referatu jest ukazanie specyfiki życia jednostki, której dorosłe życie kształtowało się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Specyfika sytuacji była z jednej strony warunkowana przestrzenią społeczno-polityczną (przeludnienie i ubóstwo zwłaszcza w środowiskach wiejskich; masowa migracja ze wsi do miast). Z drugiej zaś strony – niepowtarzalność doświadczeń socjalizacyjnych ludzi młodych, wśród których najczęściej można zaobserwować pewne prawidłowe tendencje rozwojowe w obrębie stosowanych oddziaływań wychowawczych i ich rezultaty (linearność, przewidywalność ludzkiego życia; aktywność, zwłaszcza zawodowa, która wyznaczała podstawowy krąg społecznych identyfikacji ludzi młodych; awans społeczny i zawodowy). Mój Narrator wychowywał się na wsi. W rezultacie rozwoju przemysłu siarkowego, jego życie uległo istotnym przemianom.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Małgorzata Kutyła, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr nauk społecznych, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Bibliografia

Czyżewski M., Piotrowski A., Rokoszewska-Pawełek A., Biografia a tożsamość narodowa, Łódź 1997.

Gołębiowski J., Stosunki społeczno-ekonomiczne w okresie II Rzeczpospolitej, w: Tarnobrzeg, dzieje miasta 1593–1939, red. F. Kiryk, Tarnobrzeg 2005.

Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa 2015.

Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 2010.

Kaźmierska K., Analiza procesu wykorzenienia w narracjach wojennych mieszkańców kresów wschodnich, „Studia Socjologiczne”, 1997, nr 1 (144), s. 57–84.

Kaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź 2020.

Lalak D., Biograficzność jako proces kształtowania życia – uczenie się z życia i jego konsekwencje rozwojowe, w: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut, Lublin 2014, s. .

Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.

Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010

Mendel M., Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk 2017.

Michalik J., Planowano produkcję siarki z gipsu, „Siarka”, 1990, nr 31.

Rokuszewska-Pawełęk A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź 1997.

Schütze F., Presja i wina: wojenne doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego, w: Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, red. R. Dopierała, K. Waniek, Łódź 2016.

Turczyn-Zioło I., Zioło Z., Przemiany demograficzne i społeczne ludności, w: Tarnobrzeg, dzieje miasta 1939–1999, red. F. Kiryk, A. Wójcik- Łużycki, Tarnobrzeg 2010.

Wasilewski J., Formowanie się nowej struktury społecznej, w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.

Zych T., Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939–1944, Tarnobrzeg 2008.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy